СК "Арсенал Страхование" - Новини - Рiчнi загальнi збори акціонерів Товариства
  UA  
 • UA
 • RU
 • EN
 • Зателефонуйте мені
  Відправити


 • Новини
 • Персони
 • Блог
 • Контакти
 • Новини
 • Персони
 • Блог

 • Контакти
 • Рiчнi загальнi збори акціонерів Товариства

  17/03/2016

  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» (надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ 33908322, місцезнаходження: 03056, м. Київ, вул. Борщагівська, буд. 154 повідомляє, що Річні Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 22 квітня 2016 року об 11 год. 00 хв. за адресою: 03056, м. Київ, вул. Борщагівська, буд. 154, 4 поверх, оф. 7. Річні Загальні Збори Товариства проводяться за рішенням Наглядової Ради (Протокол № 07 - 2016 від 14.03.2016 р.).

  Реєстрація акціонерів або представників акціонерів Товариства (уповноважених осіб) відбудеться за місцем проведення Річних Загальних Зборів акціонерів Товариства в день їх проведення з 10 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв.

  Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Річних Загальних зборах акціонерів Товариства – на 24 годину 18 квітня 2016 року.

  Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

  • Обрання членів лічильної комісії. Затвердження регламенту, порядку проведення Річних Загальних Зборів та порядку голосування.
  • Обрання головуючого та секретаря Річних Загальних Зборів.
  • Звіт Правління Товариства за результатами діяльності у 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
  • Звіт Наглядової Ради Товариства за результатами діяльності у 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.
  • Звіт Ревізора за результатами діяльності у 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.
  • Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2015 році.
  • Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2015 році. Затвердження розміру річних дивідендів.
  • Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік та перший квартал 2017 року.
  • Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом року, визначення їх характеру та сукупної граничної вартості.
  • Про визначення уповноваженої особи Товариства, якій надаються повноваження щодо здійснення персонального повідомлення акціонерів про прийняття Річними Загальними Зборами акціонерів Товариства рішень.
  • Припинення повноважень лічильної комісії.

  З підготовленими документами (матеріалами), пов’язаними з порядком денним Річних Загальних зборів акціонери Товариства можуть ознайомитись кожен робочий день в робочий час з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. за місцезнаходженням Товариства: 03056, м. Київ, вул. Борщагівська, буд. 154, 4 поверх, оф. 7, а в день проведення Річних Загальних зборів акціонерів – за місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, Голова Правління Авдєєв С.О. Телефон для довідок: (044) 502-67-37.

  Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)*

  Найменування показника

  Період

  Звітний (2015 р.)

  Попередній (2014р.)

  Усього активів

  407799

  473863

  Основні засоби

  855

  2555

  Довгострокові фінансові інвестиції

  140130

  135494

  Запаси

  288

  233

  Сумарна дебіторська заборгованість

  36664

  61683

  Грошові кошти та їх еквіваленти

  184314

  148991

  Нерозподілений прибуток

  53921

  53075

  Власний капітал

  170334

  166694

  Статутний капітал

  55900

  55900

  Довгострокові зобов’язання

  -

  -

  Поточні зобов’язання

  33170

  76529

  Чистий прибуток (збиток)

  3564

  23210

  Середньорічна кількість акцій (шт.)

  -

  -

  Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

  -

  -

  Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

  -

  -

  Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

  444

  408

  Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в "Бюлетень. Цінні папери України" № 48 від 17.03.16 р.


  Вам буде цікаво
  ІНФОРМАЦІЙНЕ ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності
  16/12/2022
  Детальнiше
  До уваги клієнтів ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ»
  30/08/2022
  Детальнiше
  ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РОБОТУ ПрАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» з 24 лютого 2022 року ВРАХОВУЮЧИ ВВЕДЕННЯ ВОЄННОГО СТАНУ ПО ВСІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
  24/02/2022
  Детальнiше