Рiчнi загальнi збори акціонерів Товариства в 2016 р.

17.03.2016
Рiчнi загальнi збори акціонерів Товариства в 2016 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» (надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ 33908322, місцезнаходження: 03056, м. Київ, вул. Борщагівська, буд. 154 повідомляє, що Річні Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 22 квітня 2016 року об 11 год. 00 хв. за адресою: 03056, м. Київ, вул. Борщагівська, буд. 154, 4 поверх, оф. 7. Річні Загальні Збори Товариства проводяться за рішенням Наглядової Ради (Протокол № 07 - 2016 від 14.03.2016 р.).

Реєстрація акціонерів або представників акціонерів Товариства (уповноважених осіб) відбудеться за місцем проведення Річних Загальних Зборів акціонерів Товариства в день їх проведення з 10 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Річних Загальних зборах акціонерів Товариства – на 24 годину 18 квітня 2016 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

 • Обрання членів лічильної комісії. Затвердження регламенту, порядку проведення Річних Загальних Зборів та порядку голосування.
 • Обрання головуючого та секретаря Річних Загальних Зборів.
 • Звіт Правління Товариства за результатами діяльності у 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
 • Звіт Наглядової Ради Товариства за результатами діяльності у 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.
 • Звіт Ревізора за результатами діяльності у 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.
 • Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2015 році.
 • Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2015 році. Затвердження розміру річних дивідендів.
 • Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік та перший квартал 2017 року.
 • Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом року, визначення їх характеру та сукупної граничної вартості.
 • Про визначення уповноваженої особи Товариства, якій надаються повноваження щодо здійснення персонального повідомлення акціонерів про прийняття Річними Загальними Зборами акціонерів Товариства рішень.
 • Припинення повноважень лічильної комісії.

З підготовленими документами (матеріалами), пов’язаними з порядком денним Річних Загальних зборів акціонери Товариства можуть ознайомитись кожен робочий день в робочий час з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. за місцезнаходженням Товариства: 03056, м. Київ, вул. Борщагівська, буд. 154, 4 поверх, оф. 7, а в день проведення Річних Загальних зборів акціонерів – за місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, Голова Правління Авдєєв С.О. Телефон для довідок: (044) 502-67-37.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)*

Найменування показника

Період

Звітний (2015 р.)

Попередній (2014р.)

Усього активів

407799

473863

Основні засоби

855

2555

Довгострокові фінансові інвестиції

140130

135494

Запаси

288

233

Сумарна дебіторська заборгованість

36664

61683

Грошові кошти та їх еквіваленти

184314

148991

Нерозподілений прибуток

53921

53075

Власний капітал

170334

166694

Статутний капітал

55900

55900

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

33170

76529

Чистий прибуток (збиток)

3564

23210

Середньорічна кількість акцій (шт.)

-

-

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

444

408

 

 

 

 

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в "Бюлетень. Цінні папери України" № 48 від 17.03.16 р.

Останні публікації
про все