Позачергові Загальні збори Товариства 2016р.

01.08.2016
Позачергові Загальні збори Товариства 2016р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» (надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ 33908322, місцезнаходження: 03056, м. Київ, вул. Борщагівська, буд. 154 повідомляє, що Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться «09» вересня 2016 року об 11 год. 00 хв. за адресою: 03056, м. Київ, вул. Борщагівська, буд. 154, 4 поверх, оф. 7.

Позачергові Загальні збори Товариства проводяться за рішенням Наглядової Ради Товариства (Протокол № 14 - 2016 від 27.07.2016 р.).

Реєстрація акціонерів або представників акціонерів Товариства (уповноважених осіб) відбудеться за місцем проведення Позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства в день їх проведення з 10 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, – станом на 24 годину «05» вересня 2016 року.

 

Проект порядку денного:

  • Обрання членів лічильної комісії.
  • Затвердження регламенту, порядку проведення Позачергових Загальних Зборів та порядку голосування.
  • Обрання головуючого та секретаря Позачергових Загальних Зборів.
  • Збільшення Статутного капіталу Товариства.
  • Приватне розміщення акцій з зазначенням переліку осіб, що є учасниками такого розміщення.
  • Визначення уповноваженого органу та уповноважених осіб Товариства, щодо приватного розміщення акцій Товариства.
  • Внесення змін до внутрішніх положень Товариства та/або затвердження їх нової редакції.
  • Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства та затвердження його нової редакції
  • Про визначення уповноваженої особи Товариства, якій надаються повноваження щодо здійснення персонального повідомлення акціонерів про прийняття Позачерговими Загальними Зборами акціонерів Товариства рішення. Проведення реєстрації змін до Статуту.
  • Припинення повноважень лічильної комісії.

Проект рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

 

Проект рішення з питання №1 проекту порядку денного:

1.1. Обрати Лічильну комісію у наступному складі:

Голова Лічильної комісії —Богачук С.С .

Член Лічильної комісії — Бутковська О. А.

Проект рішення з питання №2 проекту порядку денного:

2.1. Затвердити наступний регламент, порядок проведення Позачергових Загальних зборів та порядок голосування:

- Час на доповідь - 10 хвилин;

- Час на запитання – 2 хвилини;

- Час на відповіді – 5 хвилин;

- Запитання подаються до Голови Зборів в письмовій формі.

- На підрахунок голосів відвести 5 хвилин. Підсумки голосування оформлюються протоколом лічильної комісії.

- Голосування на Зборах здійснюється за принципом одна акція – один голос.

- Голосування зі всіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

- Рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

2.2. Затвердити визначений Наглядовою радою Товариства порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, а саме: бюлетені для голосування засвідчуються після їх отримання Лічильною комісією Загальних зборів. У разі недійсності бюлетеня, про це на ньому робиться відповідна позначка з обов’язковим зазначенням підстав недійсності. Бюлетень засвідчується підписом Голови лічильної комісії та печаткою Товариства. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується всіма членами Лічильної комісії.

Проект рішення з питання № 3 проекту порядку денного:

3.1. Обрати Головуючим Зборів Туза М.А.

3.2. Обрати секретарем Козиного О.В.

Проект рішення з питання № 4 проекту порядку денного:

4.1 Збільшити Статутний капітал Товариства з 55 900 000 (п’ятдесят п’ять мільйонів дев’ятсот тисяч) до 77 400 000 (сімдесят сім мільйонів чотириста тисяч) шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій загальною кількістю 50 000 (п’ятдесят тисяч) штук існуючої номінальної вартості, 430,00 грн. (чотириста тридцять гривень) за одну акцію, загальною номінальною вартістю 21 500 000 (двадцять один мільйон п’ятсот тисяч) гривень за рахунок додаткових внесків.

Проект рішення з питання № 5 проекту порядку денного :

5.1. провести приватне розміщення акцій з наступним переліком осіб, які є учасниками такого розміщення, а саме: акціонери Товариства станом на 09 вересня 2016 р.

5.2. затвердити Рішення про приватне розміщення акцій, окремим Додатком № 1, який є невід’ємною частиною Протоколу Позачергових Загальних Зборів Товариства.

Проект рішення з питання № 6 проекту порядку денного:

6.1визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо:

- внесення змін до проспекту емісії акцій;

- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);

- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

- затвердження результатів приватного розміщення акцій;

- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;

- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі не затвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

6.2. визначити Голову Правління Товариства Авдєєва С.О. уповноваженою особою Товариства, якій надаються наступні повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;

- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Проект рішення з питання № 7 проекту порядку денного:

7.1. Внести зміни до внутрішніх положень Товариства, а саме: до Положення про Загальні Збори Товариства, Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про Правління Товариства, Положення про Ревізора Товариства та затвердити їх в новій редакції. Внесення змін до інших внутрішніх положень Товариства відкласти до наступних Загальних Зборів Товариства.

Проект рішення з питання № 8 проекту порядку денного:

8.1. У зв’язку з приведенням положень Статуту Товариства у відповідність до останніх змін Закону України «Про акціонерні товариства» та з метою оперативного вирішення питань господарської діяльності Товариства, внести запропоновані зміни до Статуту Товариства. У зв’язку з вищенаведеним, внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити та доручити Голові Правління Товариства Авдєєву Сергію Олександровичу підписати Статут Товариства в новій редакції.

Проект рішення з питання № 9 проекту порядку денного:

9.1. Визначити Голову Правління Товариства Авдєєва Сергія Олександровича уповноваженою особою, якій надаються повноваження щодо здійснення персонального повідомлення акціонерів про прийняті Зборами рішення.

9.2. Уповноважити Голову Правління Товариства Авдєєва Сергія Олександровича провести державну реєстрації Статуту Товариства в новій редакції з правом передоручення цих повноважень іншим особам.

Проект рішення з питання № 10 проекту порядку денного:

10.1. Припинити повноваження лічильної комісії Товариства у складі Богачука С.С. та Бутковської О.А. після оформлення лічильною комісією протоколу про підсумки голосування.

Відповідно до Статуту Товариства перелічені питання знаходяться у компетенції Загальних зборів.

Запропоновано затвердити зазначений порядок денний.

Інших пропозицій не надходило.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: https://www.arsenal-strahovanie.com/

Для участі у Позачергових Загальних зборах акціонерам (представникам акціонерів) необхідно мати при собі документи, що ідентифікують особу акціонера (представника акціонера), а представникам акціонерів також необхідно мати документи, що підтверджують повноваження представника на участь у Позачергових Загальних зборах акціонерів, засвідчені належним чином.

З підготовленими документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Позачергових Загальних зборів акціонери Товариства можуть ознайомитись кожен робочий день (з понеділка по п’ятницю) в робочий час з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. за місцезнаходженням Товариства: 03056, м. Київ, вул. Борщагівська, буд. 154, 4 поверх, оф. 7, а в день проведення Позачергових Загальних зборів акціонерів, - за місцем їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами (матеріалами), - Голова Правління Авдєєв С.О. Телефон для довідок: (044) 502 67 30.

 

Наглядова рада Товариства.

Останні публікації
про все