Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента - 2016р

14.09.2016
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента - 2016р

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ"

2. Код за ЄДРПОУ: 33908322

3. Місцезнаходження: 03056 Київ, Борщагівська 154

4. Міжміський код, телефон та факс: 044 502 67 37, 044 502 67 30

5. Електронна поштова адреса: [email protected]

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: https://arsenal-ic.ua

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу

ІІ. Текст Повідомлення

Рішенням Позачергових Загальних Зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ" (протокол № 29 від 09.09.2016 р.) прийнято рішення про збільшення статутного капіталу на загальну сумму 21 500 000 (двадцять один мільйон п'ятсот тисяч) гривень 00 копійок, шляхом розміщеня додаткових акцій існуючої номінальною вартості за рахунок залучення додаткових внесків. Дата прийняття рішення про розміщення цінних паперів на сумму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу:09 вересня 2016 року. Розміщуються акції прості імені бездокументарної форми існування загальною кількістю 50 000 (п'ятдесят) тисяч шт. на суму 21 500 000 (двадцять один мільйон п'ятсот тисяч) гривень 00 копійок, спосіб розміщення -приватний, серед акціонерів ПРАТ "СК "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ".

Статутний капiтал ПРАТ "СК "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ" збiльшується на 21 500 000 (двадцять один мільйон п'ятсот тисяч) гривень 00 копійок до розмiру 77 400 000 (сімдесят сім мiльйонів чотириста тисяч) гривень 00 копiйок, номiнальна вартiсть акцiї 430 грн. (чотириста тридцять) гривень 00 копійок. Цiна розмiщення акцiй становить 430 грн. (чотириста тридцять) гривень 00 копійок за одну акцiю, що дорiвнює номiнальнiй вартостi та є не нижчою за ринкову. Ринкова вартiсть визначена суб'єктом оцiночної дiяльностi станом на 29.07.2016 р. та затверджена рiшенням Наглядової ради (протокол № 17 - 2016 вiд 29.08.2016 р.).

Розмiщення акцiй не призведе до змiни власника значного пакету акцiй, збільшення частки у статутному капiталi акцiонерiв, якi вже володiють пакетом у розмiрi 10 i бiльше вiдсоткiв акцiй.

Спiввiдношення загальної номiнальної вартостi цiнних паперiв, на яку вони розмiщуються, до розмiру статутного капiталу ПРАТ "СК "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ", на дату прийняття рiшення про розмiщення складає 38,46 %.Спiввiдношення загальної номiнальної вартостi цiнних паперiв в обiгу до розмiру статутного капiталу ПРАТ "СК "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ" на дату прийняття рiшення про розмiщення складає 100 %.

Акцiї, вiдповiдно до яких прийняте рiшення про розмiщення, надають їх власникам всi права власникiв простих iменних акцiй ПРАТ "СК "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ", передбаченi Статутом та чинним законодавством України. Оплата за акцiї здiйснюється виключно грошовими коштами в нацiональнiй валютi України.

Метою розмiщення акцiй є збiльшення розмiру статутного капiталу ПРАТ "СК "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ".. Отриманi кошти планується в повному обсязi спрямувати на забезпечення страхової діяльності.

Рiшення про розмiщення прийнято Позачерговими Загальними Зборами акціонерів ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ».

Конвертацiя цiнних паперiв не передбачена.

Iнша суттєва iнформацiя вiдповiдно до проспекту емiсiї ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» вiдсутня.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова Правління Авдєєв С.О.

Останні публікації
про все